Scandiloc A/S’ generelle salgs- og leveringsbetingelser


Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

A. Tilbud og priser

a. Tilbud er bindende 8 dage fra tilbudsdato. Med mindre andet er aftalt, finder salg sted i henhold til Scandiloc A/S’ gældende prisliste ved ordreafgivelsen.
b. Alle priser er anført i danske kroner excl. moms og eventuelle afgifter.
c. Scandiloc A/S forbeholder sig ret til med omgående virkning og uden forudgående varsel, at regulere priserne som følge af ændring af moms, afgifter, kursændringer, prisstigninger på råvarer, gennemførelse af regerings-foranstaltninger eller lovgivning her eller i udlandet, eller andre udefrakommende påvirkninger, som påvirker prisen.
d. Ved ordre på større eller mindre mængde end det tilbudte, forbeholder Scandiloc A/S sig ret til, at ændre i såvel pris som leveringstid.
e. Ved ordre under kr. 500,- pålægges ekspeditionsgebyr kr. 100,-.

B. Leveringsbetingelser

a. Priser og leveringsbetingelser er angivet til EXW (Ex Works – Incoterms 2010) 4681, Herfølge, Danmark.
b. Ved alle leverancer forbeholder Scandiloc A/S sig en afvigelse på +/- 5 % af kvantum på kundeproducerede varer.
c. Produkter leveres i hele kolli. Ved salg i anbrud påføres anbrudstillæg kr. 20,- pr. anbrudt kolli.
d. Ved eventuel forsinkelse af leverancen på under 1. måned er køber alene berettiget til at hæve aftalen, såfremt køber skriftligt ved aftalens indgåelse har betinget sig levering til en bestemt tid.
e. Med mindre særlig forsendelsesmåde særskilt er aftalt, foretages forsendelse på den måde Scandiloc A/S til enhver tid finder mest hensigtsmæssigt.
f. Såfremt leverancen udskydes på grund af købers forhold overgår risikoen til køber på den dag leverancen skulle have fundet sted. Scandiloc A/S er forpligtet til at sørge for varens opbevaring, indtil ny leverance har fundet sted. Køber afholder udgiften hertil.

C. Betalingsbetingelser

a. Betalingsbetingelserne er aftalt til 30 dage netto.
b. Ved forsinket betaling pålignes rykkergebyr kr. 100,- pr. gang.
c. Morarenter fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned.
d. Faktura fremsendes elektronisk. Kan faktura ikke modtages elektronisk, påføres et håndteringsgebyr kr. 20,- pr. fremsendt faktura.
e. Scandiloc A/S bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil den fulde købesum er betalt.
f. Betaling ved check, veksel, eller gældsbeviser anses ikke som betaling, før fuld indfrielse endelig har fundet sted.

D. Produktinformationer, tekniske oplysninger m.v.

a. Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister m.v. om vægt, dimensioner, kapacitet, ydeevne, og andre tekniske data er vejledende.
b. Scandiloc A/S indestår på ingen måde, for de af Scandiloc A/S’ producenters afgivne oplysninger.

E. Mangler og reklamation

a. Køber har pligt til, ved modtagelsen af varerne, at undersøge disse straks i form af modtagerkontrol. Mangler, som er konstateret ved modtagelse af leverancen, skal gøres skriftlig gældende overfor Scandiloc A/S inden 14 dage efter modtagelse af varerne. Dette både for så vidt angår kvalitet og kvantitet. Scandiloc A/S ombytter, afhjælper, eller supplerer efter eget valg.
b. Såfremt leverancen efterfølgende viser sig mangelfuld på grund af materiale eller fabrikationsfejl, som ikke har været mulig af konstatere ved modtagelsen, ombytter, supplerer, eller afhjælper Scandiloc A/S efter eget valg. Det er en betingelse, at køber reklamerer inden 14 dage fra det tidspunkt, hvor manglen er eller burde havde været konstateret, og at betalingsbetingelserne i øvrigt er overholdt.
c. Ved reklamationer over varens kvalitet skal der vedlægges prøver af tilstrækkelig mængde til en sikker vurdering af afvigelsens berettigelse.
d. Scandiloc A/S er i øvrigt kun ansvarlig for mangler, der konstateres og påberåbes inden 1 måned efter leveringen. Ved brug i strid med forskrifterne, ændringer, reparationer, eller anvendelse til formål, hvor varerne ikke er beregnet, bortfalder mangelsansvaret.
e. Scandiloc A/S kan i ingen tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, avancetab, eller andet indirekte tab – herunder arbejdsløn ved demontering og montering – som følge af mangler.
f. Væsentlige mangler giver køber ret til at hæve købet. Mangler i varernes kvalitet ved dellevering berettiger ikke til ophævelse af den resterende ordre.
g. For så vidt angår varer, som Scandiloc A/S ikke selv fremstiller, kan køber aldrig gøre mangelkrav gældende, som Scandiloc A/S ikke kan videreføre til deres leverandører.
h. Varer kan ikke returneres til Scandiloc A/S uden forudgående aftale. I modsat vil modtagelse blive nægtet. I tilfælde af eventuel returnering, for Scandiloc A/S regning, kan Scandiloc A/S frit vælge returneringsform. Ved returnering fratrækkes -15% af det fakturerede beløb.

F. Produktansvar

a. Scandiloc A/S er ansvarlig efter produktansvarslovens ufravigelige regler. I andre tilfælde, herunder ved skade på genstande til erhvervsmæssig benyttelse, er Scandiloc A/S ikke ansvarlig. Scandiloc A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I det omfang Scandiloc A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, reguleres Scandiloc A/S og købers indbyrdes forhold efter foranstående.

G. Produktions- og produktudviklingsrettigheder

a. Produkter, tegninger eller andet materiale udviklet af Scandiloc A/S må IKKE kopieres eller efterlignes. Der henvises til ABR 89.
b. Køber er forpligtet til, at holde Scandiloc A/S skadesløs for alle følger af søgsmål, der måtte blive anlagt som følge af fremstilling af dele, der er dækket af patent, mønstre, design, varemærke eller anden eneret, hvis fremstilling har fundet sted efter købers specifikke anvisning, tegning, prøve, modul eller andet.
H. Fortrolighedserklæring
a. Køber forpligter sig til at være fortrolig med de oplysninger og informationer, som til enhver tid modtages, eller som tilegnes via samarbejdet med Scandiloc A/S. Dette gælder også efter aftalens eventuelle ophør
b. Køber garanterer, at al modtagen materiale og information opbevares utilgængeligt for uvedkommende, og ikke gengives mundtligt eller skriftligt uden skriftlig accept fra Scandiloc A/S.
c. Scandiloc A/S forbeholder sig ret til, at kunne tilbagekalde fremsendt materiale uanset grunden hertil.

I. Force majeure

a. Force majeure medfører ansvarsfrihed for begge parter, når begivenhederne indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse eller gør den urimelig byrdefuld, således blandt andet arbejdskonflikter af enhver art, brand, krig, mobilisering, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, restriktioner af og mangel på drivkraft, maskinskade samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra Scandiloc A/S leverandører som skyldes nogle af de, under dette punkt, nævnte omstændigheder.
b. Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor rimelig tid bliver umulig på grund af nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

J. Tvister og værneting

a. Ved enhver tvist i anledning af leverancen eller i henhold til nærværende aftale kan Scandiloc A/S frit vælge om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole. Køge byret er valgt som værneting.

SKAL VI PRODUCERE, DET DU MANGLER

Hos Scandiloc sætter vi stor pris på dialog. Kun på den måde kan vi blive klogere på din verden, forstå de krav du stilller og hjælpe dig med at løse dine udfordringer. Vi glæder os til at høre fra dig.

TAG KONTAKT

title

Scandiloc A/S
Solvangsvej 15
DK-4681 Herfølge
DanmarkTlf. 56 25 05 00
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.